Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl
Allez Les Gallois Dw   i’n   siŵr   mod   i   wedi   dweud   hyn   o’r   blaen   ond   os   ydw   i   peidiwch   a’m   stopio   achos   maen   werth   ei ddweud   tro   ar   ôl   tro.   Sôn   am   bwysigrwydd   darllen   llyfrau   Cymraeg   ydw   i   (unwaith   eto!).   Mae’n   rhaid   cael llyfr   sydd   at   eich   dant,   llyfr   y   byddech   yn   mwynhau   o’r   dechrau   cychwyn,   un   sydd   yn   gwneud   i   chi   chwerthin yn uchel. Pan   o’n   i’n   diwtor   yn   Llanandras   rhai   blynyddoedd   yn   ôl   roedd   llyfr   Bethan   Gwanas,   Bywyd   Blodwen Jones   wedi   cael   ei   ddewis   fel   llyfr   gosod   am   y   flwyddyn.   Roeddwn   i   wrth   fy   modd   achos   roedd   dysgwyr Llanandras   dan   anhawster   mawr.   Prin   iawn,   os   o   gwbl,   oedd   bodolaeth   yr   iaith   yn   yr   ardal,   doedd   dim signal   Radio   Cymru   na   chwaith   S4c   ond   os   oeddwn   i’n   gallu   cyflwyno   llyfrau   Cymraeg   iddyn   nhw   bydd siawns go dda iddyn nhw gael mwynhad yr iaith tu allan i’r dosbarth. Roedden   nhw’n   llawn   ofn   pan      wnes   i   roi’r   newyddion   iddyn   nhw   ond   wnaeth   pob   un   cael   copi   ac   roedden ni’n   treulio’r   hanner   awr   olaf   y   wers   yn   darllen   y   llyfr,   pob   un   yn   cael   cyfle   i   ddarllen   yn   uchel   am   ychydig   o funudau. Doedd   hi   ddim   yn   hir   cyn   iddyn   nhw   ddod   dros   eu   hofnau   a   sylweddoli   cymaint   o   hwyl   oedd   yn   y   llyfr. Sylweddoli   hefyd   cymaint   o   Gymraeg   oedden   nhw   wedi   dysgu   yn   barod.   Ar   ôl   tua   mis   mi   nes   i   sylweddoli bod   nifer   ohonyn   nhw   wedi   bod   yn   darllen   ymlaen   yn   slei   bach   tu   allan   i’r   dosbarth.   Roeddwn   i   wrth   fy modd.   Yn   y   pendraw   wrth   gwrs   doth   y   llyfr   i   ben   ac   yn   anffodus   doedd   Bethan   ddim   wedi   ysgrifennu’r   lleill yn   y   gyfres   ar   y   pryd   ond,   ta   waeth,   roedd   y   dosbarth   wedi   gwneud   naid   fawr   ymlaen   a   finnau   wedi   dysgu ffordd   o   gyflwyno’r   dysgwyr   i’r   byd   mawr   tu   allan   i’r   dosbarth.   Hyn   i   gyd   yn   cyd-fynd   a   llawer   o   hwyl,   ac   mae hwyl mor bwysig. Mae   gen   i   silffoedd   a   silffoedd   o   lyfrau   Cymraeg   ac   wedi   darllen,   neu   drio darllen   pob   un,   ond   prin   iawn   yw   llyfrau   doniol,   llyfrau   sydd   yn   gwneud   i chi   chwerthin   yn   uchel,   rhai   sydd   yn   beryglus   i’w   darllen   ar   y   bws   rhag ofn   bydd   pobl   yn   edrych   arnoch   chi   fel   eich   bod   chi’n   iolyn   yn   giglan trwy’r amser. Ond   mae   pethau   wedi   newid,   dw   i   wedi   darganfod   Daniel   Davies,   awdur clyfar   a   doniol   dros   ben.   Mae   o   wedi   ysgrifennu   tua   hanner   dwsin   o lyfrau   ac   maen   nhw’n   llawer   o   hwyl.   Yr   un   dw   i’n   mynd   i   argymell   fel   eich llyfr   cyntaf   -   ia   dw   i   eisiau   i   chi   ei   ddarllen   -   yw   ‘Allez   Les   Gallois’   sydd wedi   cael   ei   osod   yn   Ffrainc   yn   ystod   gemau   pêl   droed   yr   Ewros   yn   2016. Ond   nid   stori   am   bêl   droed   yw   hi,   mae’r   bêl   droed   yn   mynd   ymlaen   yn   y cefndir.   Mae’r   cymeriadau   yn   wych   unwaith   dach   chi’n   cofio   pwy   di   pwy. Mae’r    llyfr    yn    un    i    fwynhau!    Ewch    i’ch    llyfrgell    leol    i    fenthyg    copi, darllenwch a mwynhewch. Un   peth   arall   a   rhywbeth   dw   i   wedi   dweud   o’r   blaen.   Peidiwch   â   defnyddio   geiriadur!   Dw   i’n   gwybod bydd   hyn   yn   anodd   i   chi   ar   y   dechrau   ond   credwch   fi   os   dach   chi’n   gadael   i’r   cyd-destun   awgrymu   ystyr   y geiriau   newydd   i   chi   byddech   chi’n   cofio   nhw   yn   llawer   gwell   yn   y   dyfodol.   Mae   defnyddio   geiriadur   yn rhwystro    rhediad    y    stori    ac    mae’r    rhediad    yn    rhoi’r    cyd-destyn    i    chi.    Mae    plant    yn    gallu    meistroli    eu mamiaith   heb   ddefnyddio   geiriadur.   Darllenwch   hyd   at   ddiwedd   y   llyfr   a   byddech   chi   wedi   dysgu   llawer   o eiriau   newydd   heb   sylweddoli   ac   wedi   cael   mwy   o   fwynhad.   Gadewch   y   llyfr   am   bythefnos   (ond   cofiwch ddweud   wrth   y   llyfrgellwyr!)   ac   wedyn   ail-ddarllenwch.   Yr   ail   dro   byddech   chi’n   hollol   gyfarwydd   â   phwy   di pwy a beth mae pawb yn trio gwneud a chael llawer mwy o hwyl. Mae pawb angen ‘gwd laff’ pob hyn a hyn! Geirfa At eich dant – to your taste Llyfr gosod – set book Yn slei bach – on the sly Naid fawr – a big leap Iolyn – a simpleton Argymell – to suggest Rhwystro rhediad – to prevent the flow (of the story)
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen
Allez Les Gallois Dw   i’n   siŵr   mod   i   wedi   dweud   hyn   o’r   blaen   ond   os ydw   i   peidiwch   a’m   stopio   achos   maen   werth   ei   ddweud tro     ar     ôl     tro.     Sôn     am     bwysigrwydd     darllen     llyfrau Cymraeg   ydw   i   (unwaith   eto!).   Mae’n   rhaid   cael   llyfr   sydd at   eich   dant,   llyfr   y   byddech   yn   mwynhau   o’r   dechrau cychwyn, un sydd yn gwneud i chi chwerthin yn uchel. Pan   o’n   i’n   diwtor   yn   Llanandras   rhai   blynyddoedd yn   ôl   roedd   llyfr   Bethan   Gwanas,   Bywyd   Blodwen   Jones wedi    cael    ei    ddewis    fel    llyfr    gosod    am    y    flwyddyn. Roeddwn     i     wrth     fy     modd     achos     roedd     dysgwyr Llanandras   dan   anhawster   mawr.   Prin   iawn,   os   o   gwbl, oedd   bodolaeth   yr   iaith   yn   yr   ardal,   doedd   dim   signal Radio   Cymru   na   chwaith   S4c   ond   os   oeddwn   i’n   gallu cyflwyno   llyfrau   Cymraeg   iddyn   nhw   bydd   siawns   go   dda iddyn nhw gael mwynhad yr iaith tu allan i’r dosbarth. Roedden   nhw’n   llawn   ofn   pan      wnes   i   roi’r   newyddion iddyn   nhw   ond   wnaeth   pob   un   cael   copi   ac   roedden   ni’n treulio’r   hanner   awr   olaf   y   wers   yn   darllen   y   llyfr,   pob   un yn cael cyfle i ddarllen yn uchel am ychydig o funudau. Doedd   hi   ddim   yn   hir   cyn   iddyn   nhw   ddod   dros   eu hofnau    a    sylweddoli    cymaint    o    hwyl    oedd    yn    y    llyfr. Sylweddoli   hefyd   cymaint   o   Gymraeg   oedden   nhw   wedi dysgu   yn   barod.   Ar   ôl   tua   mis   mi   nes   i   sylweddoli   bod nifer   ohonyn   nhw   wedi   bod   yn   darllen   ymlaen   yn   slei bach   tu   allan   i’r   dosbarth.   Roeddwn   i   wrth   fy   modd.   Yn   y pendraw    wrth    gwrs    doth    y    llyfr    i    ben    ac    yn    anffodus doedd   Bethan   ddim   wedi   ysgrifennu’r   lleill   yn   y   gyfres   ar y   pryd   ond,   ta   waeth,   roedd   y   dosbarth   wedi   gwneud naid   fawr   ymlaen   a   finnau   wedi   dysgu   ffordd   o   gyflwyno’r dysgwyr   i’r   byd   mawr   tu   allan   i’r   dosbarth.   Hyn   i   gyd   yn cyd-fynd a llawer o hwyl, ac mae hwyl mor bwysig. Mae   gen   i   silffoedd   a   silffoedd   o   lyfrau   Cymraeg   ac wedi   darllen,   neu   drio   darllen   pob   un,   ond   prin   iawn   yw llyfrau   doniol,   llyfrau   sydd   yn   gwneud   i   chi   chwerthin   yn uchel,   rhai   sydd   yn   beryglus   i’w   darllen   ar   y   bws   rhag   ofn bydd   pobl   yn   edrych   arnoch   chi   fel   eich   bod   chi’n   iolyn   yn giglan trwy’r amser. Ond   mae   pethau   wedi   newid,   dw   i   wedi   darganfod Daniel   Davies,   awdur   clyfar   a   doniol   dros   ben.   Mae   o wedi    ysgrifennu    tua    hanner    dwsin    o    lyfrau    ac    maen nhw’n   llawer   o   hwyl.   Yr   un   dw   i’n   mynd   i   argymell   fel   eich llyfr   cyntaf   -   ia   dw   i   eisiau   i   chi   ei   ddarllen   -   yw   ‘Allez   Les Gallois’   sydd   wedi   cael   ei   osod   yn   Ffrainc   yn   ystod   gemau pêl   droed   yr   Ewros   yn   2016.   Ond   nid   stori   am   bêl   droed yw   hi,   mae’r   bêl   droed   yn   mynd   ymlaen   yn   y   cefndir. Mae’r   cymeriadau   yn   wych   unwaith   dach   chi’n   cofio   pwy di   pwy.   Mae’r   llyfr   yn   un   i   fwynhau!   Ewch   i’ch   llyfrgell   leol   i fenthyg copi, darllenwch a mwynhewch. Un    peth    arall    a    rhywbeth    dw    i    wedi    dweud    o’r blaen.    Peidiwch    â    defnyddio    geiriadur!    Dw    i’n    gwybod bydd   hyn   yn   anodd   i   chi   ar   y   dechrau   ond   credwch   fi   os dach   chi’n   gadael   i’r   cyd-destun   awgrymu   ystyr   y   geiriau newydd   i   chi   byddech   chi’n   cofio   nhw   yn   llawer   gwell   yn   y dyfodol.   Mae   defnyddio   geiriadur   yn   rhwystro   rhediad   y stori    ac    mae’r    rhediad    yn    rhoi’r    cyd-destyn    i    chi.    Mae plant    yn    gallu    meistroli    eu    mamiaith    heb    ddefnyddio geiriadur.   Darllenwch   hyd   at   ddiwedd   y   llyfr   a   byddech chi   wedi   dysgu   llawer   o   eiriau   newydd   heb   sylweddoli   ac wedi   cael   mwy   o   fwynhad.   Gadewch   y   llyfr   am   bythefnos (ond   cofiwch   ddweud   wrth   y   llyfrgellwyr!)   ac   wedyn   ail- ddarllenwch.   Yr   ail   dro   byddech   chi’n   hollol   gyfarwydd   â phwy   di   pwy   a   beth   mae   pawb   yn   trio   gwneud   a   chael llawer mwy o hwyl. Mae pawb angen ‘gwd laff’ pob hyn a hyn! Geirfa At eich dant – to your taste Llyfr gosod – set book Yn slei bach – on the sly Naid mawr – a big leap Iolyn – a simpleton Argymell – to suggest Rhwystro rhediad – to prevent the flow (of the story)