Gydangilydd.cymru
Arestiad! Ar un adeg mi oeddwn i’n byw ym Mhontnewydd ar Wy, ychydig tu allan i Landrindod. newydd ar stad newydd, pawb yn siarad efo’i gilydd, pawb yn ffrindiau. Rŵan, dw i’n siŵr y byddech chi’n cofio’n dda mae’r cyfnod yn syth ar ôl i chi symud yn un prysur iawn. Dach chi dan bwysau mawr i wneud pethau ac mae ‘na gymaint i wneud. Llawer mwy os oes gynnoch chi wraig, os dach chi yn byw ar eich pen eich hun mae’n haws i chi fynd yn syth at y beth mwyaf pwysig. Dw i’n sôn am sied! Rŵan cyn gosod sied mae’n rhaid cael slab ac mae hynny’n golygu concrit sydd yn ei dro yn golygu cymysgwr. Ac nid dyna yw diwedd hi chwaith achos mae’r hen gymysgwr yn llyncu dŵr, tywod, sment a gro. Mae hyn i gyd yn golygu bod yr holl brosiect mewn peryg o gael ei drin fel rhywbeth y byddech chi’n gwneud ‘wythnos nesaf’. Ond yn ffodus iawn mi oedd gennyf i gymydog a dyn reit handi oedd o hefyd, doedd ‘na ddim byd oedd o heb ei wneud ac yn well byth mi oedd o angen sied hefyd. Felly wnaethon ni archebu dau! Ar y dydd Sadwrn canlynol mi oedd y cymysgwr wedi cyrraedd, hefyd y sment, tywod a’r gro. Roedd rhaid gwneud ffrâm yn gyntaf ac wedi gwneud hynny dyna ni yn llwytho’r cymysgwr efo’r defnyddion a’i droi tan oedd y cymysgedd yn iawn. Wedyn tywallt y cwbl lot i’r ferfa a’i dipio i’r ffrâm. Slapio’r slop i lawr wedyn tan i’r holl beth plesio’r llygad. Wedyn gwneud yr un peth ar gyfer yr ail sied. Erbyn hanner dydd mi oedd yr holl waith wedi ei gwblhau a, bydda chi byth yn credu hyn ond, mi oedd syched mawr arnon ni. Beth i’w wneud? Mi oedd dwy dafarn yn y pentref a hefyd gwesty dirwestol, a oedd yn hawdd ei anwybyddu. Fel dynion dŵad roedden i’n teimlo roedd rhaid gwneud rhyw fath o gyfraniad i’r gymuned ac asesu safon y gwasanaeth oedd ar gael a hefyd gwneud yn siŵr bod digon o amrywiaeth o hylif meddwol ar gael. Mae’n goblyn o waith ond mae’n rhaid i rywun ei wneud! Ond cyn i ni fynd mi oedd rhaid rhoi’r jîns yn y peiriant golchi achos mi oedd y concrit wedi cael ei sblasio arnyn nhw. Dim trafferth, doedd dim ond rhaid eu tynnu nhw, taflu’r powdr i mewn a throi’r peiriant ymlaen. Mewn chwinciad roedd y dŵr yn rhedeg i mewn ac roedd yr holl broses ar ddechrau. Rhedeg i fyny’r grisiau wedyn, neidio i mewn i jîns glân ac o’n i’n barod i fynd. Cyrraedd y drws, rhoi pat ar fy mhoced i wneud yn siŵr nad oeddwn i wedi anghofio dim a sylweddoli doedd gen i ddim waled! Yn y cefndir mi oeddwn i’n clywed y peiriant golchi yn sloshio’r dŵr yn ôl ac ymlaen. A dyma fi yn sylweddoli ble oedd y waled - yn y golch yn gwneud acrobatics yn y syrff. Dw i’n pwyso’r botymau ond does dim byd yn digwydd, dw i mewn panic llwyr a does dim amser i fod yn amyneddgar ond dw i’n dechrau sylweddoli dyna beth sydd rhaid. Mae’r munudau yn mynd heibio ar yr un cyflymder a hen falwen sydd heb gael ei dogn boreol o Sanatogen. Mae gen i fwy o angen y dafarn erbyn hyn, dw i’n mynd yn desperet. CLICK ... dyma’r drws yn agor a finnau’n tynnu fy waled allan o fy mhoced wlyb, dw i’n cael yr arian papur gwlyb a bregus allan ac mae Dave wrth y drws. Dw i’n lapio’r papur mewn cadach sychu ac ymhen dim ffwrdd â ni tua’r hafan torri syched. Mae’r dyn tu ôl i’r bar braidd yn amheus am gyflwr yr arian bapur ond gan mai ni yw’r unig gwsmeriaid yn y lle mae economeg y sefyllfa yn ei berswadio i’w derbyn. Hyd yn oed heblaw'r drafferth efo’r peiriant golchi roeddwn i wir angen y peint gyntaf ac ar ôl hynny roedd pethau yn edrych yn fwy boddhaol. Roedd yr ail yn dda hefyd, mor dda mi wnaethon ni golli cownt wedyn. Mae gwaith corfforol yn ofnadwy o dda am greu syched! A dyna ni wedi setlo i mewn i’r drefn arferol ac yn cael gwir fwynhad tan i lais y lle alw "Amser, os gwelwch yn dda!” a dyna le’r oedd o’n sefyll wrth y drws led agored. Tydi amser yn rhedeg pan dach chi’n mwynhau eich hunain! Trwy’r drws i olau’r dydd unwaith eto a’n llygaid yn trio dod i arfer â diwrnod heulog dros ben. Roedd rhaid sefyll yn stond am funud tan i’r byd o’n cwmpas ni stopio troi. Mae llaw yn cydio yn fy mraich chwith, wedyn un arall yn cydio yn y llall. “Would you get in the car please, sir,” meddai llais cyfeillgar ond bendant. Iawn, braf iawn bod rhywun yn cynnig pas adref i mi ac yn hapus iawn plygais i eistedd yn y sedd gefn. Mae’r car yn cyflymu tuag at Landrindod, yn amlwg maen nhw eisiau dangos peth o hyfrydwch Cymru i mi. Tybed pam na wnaethon nhw gynnig pas i Dave, doedd hynny ddim yn rhy gyfeillgar nag oedd! Caeais i fy llygaid ac yn fuan iawn roeddwn i’n cysgu’n sownd. Dw i’n deffro i chwa o awyr oer ac agorais fy llygaid i weld dyn yn dal y drws ar agor i mi ac yn helpu fi allan o’r car. I fyny rhes o stepiau wedyn a thrwy ddrws. Dw i’n sefyll o flaen rhyw gownter ac mae dyn yn gofyn cwestiynau amdanaf, enw a chyfeiriad ac ati. Dw i’n gorfod gwagio fy mhocedi ac mae’r cynnwys yn cael ei roi mewn bag. “Sign here” meddai’r dyn.” Arwyddais a dw i’n cael fy arwain i lawr grisiau ac i mewn i ystafell fechan. Maen nhw’n eistedd fi wrth y bwrdd a hwythau yn eistedd gyferbyn â fi, un tal a thenau a’r llall yn fyr ac yn dew. Maen nhw’n fy holi ac maen nhw’n dangos tipyn o ddiddordeb pan dw i’n dweud wrthyn nhw fy mod i’n rhedeg busnes argraffu. Dw i’n dechrau sobri a sylweddoli fy mod i mewn gorsaf yr heddlu ac nad ydw i’n berffaith siŵr beth i ddweud. A ddylwn i ddweud “You’ll never take me alive copper?” neu a ydy hi’n well gofyn am gyfreithiwr. Dw i’n gwneud y peth call a gofyn am gyfreithiwr. “All in good time sir” meddai’r un tal a thenau “got a few more questions to ask you first.” “Look here”, dw i’n dweud “you can’t do this. I know I was a bit drunk but I wasn’t causing any trouble, I’ve always done everything within the law, paid my taxes and all my bills, been a good citizen and all that. Why am I here?” “Well we are acting on information received,” meddai’r un fyr a thew “what you might call a tip-off. We have reason to believe you have been doing some money laundering!” Geirfa Ar un adeg - at one time Cyfnod - period Cymysgwr - mixer Llyncu - to swallow Gro - gravel Cymydog - neighbour Canlynol - following (the following Saturday) Defnyddion - ingredients Berfa - barrow Gwesty dirwestol - temperance hotel Dynion dŵad - incomers Cyfraniad - a contribution Amrywiaeth - a variety Hylif meddwol - intoxicating liquor Goblyn o waith - a terrible job Mewn chwinciad - in an instant Hen falwen - an old snail Dogn boreol - morning dose Gwlyb sop - soaking wet Cadach sychu - tea towel Hafan torri syched - thirst quenching haven Braidd yn amheus - a bit suspicious Gwaith corfforol - physical work Trefn arferol - usual routine Lled agored - wide open Sefyll yn stond - standing still Pas adref - a lift home Chwa o awyr oer - a breath of cold air Hwythau - they themselves Holi - to interrogate Busnes argraffu - printing business Diymhongar - modest
Cliciwch i glywed
Cliciwch i glywed
Arestiad! Ar un adeg mi oeddwn i’n byw ym Mhontnewydd ar Wy, ychydig tu allan i Landrindod. newydd ar stad newydd, pawb yn siarad efo’i gilydd, pawb yn ffrindiau. Rŵan, dw i’n siŵr y byddech chi’n cofio’n dda mae’r cyfnod yn syth ar ôl i chi symud yn un prysur iawn. Dach chi dan bwysau mawr i wneud pethau ac mae ‘na gymaint i wneud. Llawer mwy os oes gynnoch chi wraig, os dach chi yn byw ar eich pen eich hun mae’n haws i chi fynd yn syth at y beth mwyaf pwysig. Dw i’n sôn am sied! Rŵan cyn gosod sied mae’n rhaid cael slab ac mae hynny’n golygu concrit sydd yn ei dro yn golygu cymysgwr. Ac nid dyna yw diwedd hi chwaith achos mae’r hen gymysgwr yn llyncu dŵr, tywod, sment a gro. Mae hyn i gyd yn golygu bod yr holl brosiect mewn peryg o gael ei drin fel rhywbeth y byddech chi’n gwneud ‘wythnos nesaf’. Ond yn ffodus iawn mi oedd gennyf i gymydog a dyn reit handi oedd o hefyd, doedd ‘na ddim byd oedd o heb ei wneud ac yn well byth mi oedd o angen sied hefyd. Felly wnaethon ni archebu dau! Ar y dydd Sadwrn canlynol mi oedd y cymysgwr wedi cyrraedd, hefyd y sment, tywod a’r gro. Roedd rhaid gwneud ffrâm yn gyntaf ac wedi gwneud hynny dyna ni yn llwytho’r cymysgwr efo’r defnyddion a’i droi tan oedd y cymysgedd yn iawn. Wedyn tywallt y cwbl lot i’r ferfa a’i dipio i’r ffrâm. Slapio’r slop i lawr wedyn tan i’r holl beth plesio’r llygad. Wedyn gwneud yr un peth ar gyfer yr ail sied. Erbyn hanner dydd mi oedd yr holl waith wedi ei gwblhau a, bydda chi byth yn credu hyn ond, mi oedd syched mawr arnon ni. Beth i’w wneud? Mi oedd dwy dafarn yn y pentref a hefyd gwesty dirwestol, a oedd yn hawdd ei anwybyddu. Fel dynion dŵad roedden i’n teimlo roedd rhaid gwneud rhyw fath o gyfraniad i’r gymuned ac asesu safon y gwasanaeth oedd ar gael a hefyd gwneud yn siŵr bod digon o amrywiaeth o hylif meddwol ar gael. Mae’n goblyn o waith ond mae’n rhaid i rywun ei wneud! Ond cyn i ni fynd mi oedd rhaid rhoi’r jîns yn y peiriant golchi achos mi oedd y concrit wedi cael ei sblasio arnyn nhw. Dim trafferth, doedd dim ond rhaid eu tynnu nhw, taflu’r powdr i mewn a throi’r peiriant ymlaen. Mewn chwinciad roedd y dŵr yn rhedeg i mewn ac roedd yr holl broses ar ddechrau. Rhedeg i fyny’r grisiau wedyn, neidio i mewn i jîns glân ac o’n i’n barod i fynd. Cyrraedd y drws, rhoi pat ar fy mhoced i wneud yn siŵr nad oeddwn i wedi anghofio dim a sylweddoli doedd gen i ddim waled! Yn y cefndir mi oeddwn i’n clywed y peiriant golchi yn sloshio’r dŵr yn ôl ac ymlaen. A dyma fi yn sylweddoli ble oedd y waled - yn y golch yn gwneud acrobatics yn y syrff. Dw i’n pwyso’r botymau ond does dim byd yn digwydd, dw i mewn panic llwyr a does dim amser i fod yn amyneddgar ond dw i’n dechrau sylweddoli dyna beth sydd rhaid. Mae’r munudau yn mynd heibio ar yr un cyflymder a hen falwen sydd heb gael ei dogn boreol o Sanatogen. Mae gen i fwy o angen y dafarn erbyn hyn, dw i’n mynd yn desperet. CLICK ... dyma’r drws yn agor a finnau’n tynnu fy waled allan o fy mhoced wlyb, dw i’n cael yr arian papur gwlyb a bregus allan ac mae Dave wrth y drws. Dw i’n lapio’r papur mewn cadach sychu ac ymhen dim ffwrdd â ni tua’r hafan torri syched. Mae’r dyn tu ôl i’r bar braidd yn amheus am gyflwr yr arian bapur ond gan mai ni yw’r unig gwsmeriaid yn y lle mae economeg y sefyllfa yn ei berswadio i’w derbyn. Hyd yn oed heblaw'r drafferth efo’r peiriant golchi roeddwn i wir angen y peint gyntaf ac ar ôl hynny roedd pethau yn edrych yn fwy boddhaol. Roedd yr ail yn dda hefyd, mor dda mi wnaethon ni golli cownt wedyn. Mae gwaith corfforol yn ofnadwy o dda am greu syched! A dyna ni wedi setlo i mewn i’r drefn arferol ac yn cael gwir fwynhad tan i lais y lle alw "Amser, os gwelwch yn dda!” a dyna le’r oedd o’n sefyll wrth y drws led agored. Tydi amser yn rhedeg pan dach chi’n mwynhau eich hunain! Trwy’r drws i olau’r dydd unwaith eto a’n llygaid yn trio dod i arfer â diwrnod heulog dros ben. Roedd rhaid sefyll yn stond am funud tan i’r byd o’n cwmpas ni stopio troi. Mae llaw yn cydio yn fy mraich chwith, wedyn un arall yn cydio yn y llall. “Would you get in the car please, sir,” meddai llais cyfeillgar ond bendant. Iawn, braf iawn bod rhywun yn cynnig pas adref i mi ac yn hapus iawn plygais i eistedd yn y sedd gefn. Mae’r car yn cyflymu tuag at Landrindod, yn amlwg maen nhw eisiau dangos peth o hyfrydwch Cymru i mi. Tybed pam na wnaethon nhw gynnig pas i Dave, doedd hynny ddim yn rhy gyfeillgar nag oedd! Caeais i fy llygaid ac yn fuan iawn roeddwn i’n cysgu’n sownd. Dw i’n deffro i chwa o awyr oer ac agorais fy llygaid i weld dyn yn dal y drws ar agor i mi ac yn helpu fi allan o’r car. I fyny rhes o stepiau wedyn a thrwy ddrws. Dw i’n sefyll o flaen rhyw gownter ac mae dyn yn gofyn cwestiynau amdanaf, enw a chyfeiriad ac ati. Dw i’n gorfod gwagio fy mhocedi ac mae’r cynnwys yn cael ei roi mewn bag. “Sign here” meddai’r dyn.” Arwyddais a dw i’n cael fy arwain i lawr grisiau ac i mewn i ystafell fechan. Maen nhw’n eistedd fi wrth y bwrdd a hwythau yn eistedd gyferbyn â fi, un tal a thenau a’r llall yn fyr ac yn dew. Maen nhw’n fy holi ac maen nhw’n dangos tipyn o ddiddordeb pan dw i’n dweud wrthyn nhw fy mod i’n rhedeg busnes argraffu. Dw i’n dechrau sobri a sylweddoli fy mod i mewn gorsaf yr heddlu ac nad ydw i’n berffaith siŵr beth i ddweud. A ddylwn i ddweud “You’ll never take me alive copper?” neu a ydy hi’n well gofyn am gyfreithiwr. Dw i’n gwneud y peth call a gofyn am gyfreithiwr. “All in good time sir” meddai’r un tal a thenau “got a few more questions to ask you first.” “Look here”, dw i’n dweud “you can’t do this. I know I was a bit drunk but I wasn’t causing any trouble, I’ve always done everything within the law, paid my taxes and all my bills, been a good citizen and all that. Why am I here?” “Well we are acting on information received,” meddai’r un fyr a thew “what you might call a tip-off. We have reason to believe you have been doing some money laundering!” Geirfa Ar un adeg - at one time Cyfnod - period Cymysgwr - mixer Llyncu - to swallow Gro - gravel Cymydog - neighbour Canlynol - following (the following Saturday) Defnyddion - ingredients Berfa - barrow Gwesty dirwestol - temperance hotel Dynion dŵad - incomers Cyfraniad - a contribution Amrywiaeth - a variety Hylif meddwol - intoxicating liquor Goblyn o waith - a terrible job Mewn chwinciad - in an instant Hen falwen - an old snail Dogn boreol - morning dose Gwlyb sop - soaking wet Cadach sychu - tea towel Hafan torri syched - thirst quenching haven Braidd yn amheus - a bit suspicious Gwaith corfforol - physical work Trefn arferol - usual routine Lled agored - wide open Sefyll yn stond - standing still Pas adref - a lift home Chwa o awyr oer - a breath of cold air Hwythau - they themselves Holi - to interrogate Busnes argraffu - printing business Diymhongar - modest
Gydangilydd.cymru