Gydangilydd.cymru
Cosi a Chrafu Dach   chi   erioed   wedi   meddwl   pa   mor   handi   yw   breichiau?   (handi   -   breichiau   ti   hi!).   Beth   sydd   yn gwneud   nhw   mor   ddefnyddiol   yw   eu   bod   nhw’n   ddigon   hir   i   ganiatáu   eich   dwylo   i   gyrraedd   bron   pob   rhan o’ch   corff.   Mae’r   nodwedd   yma   mor   bwysig   pan   mae   ryw   ddarn   o’ch   corff   yn   cosi   a’ch   bysedd   yn   cael   crafu’r darn   er   mwyn   cael   rhyddhad.   Tydi   o’n   dda   pan   mae   rhyddhad   ar   ôl   crafu   yn   troi   i   bleser   pur   wrth   grafu   mwy a gwefr yn ymledu trwy’ch corff tan i fysedd eich traed cyrlio mewn pleser. Ardderchog! Ond mae terfyn yndoes, mae’n bosib crafu gormod ag achosi niwed i’r croen. Rhaid bod yn gall. Mae   gan   anifeiliaid   yr   un   broblem,   meddyliwch   am   gi   yn   sydyn   yn   eistedd   i   lawr   a’i   goes   ôl   yn   crafu’n ffyrnig   rywle   o   dan   ei   goes   flaen.   Y   tro   nesaf   dach   chi’n   gweld   hyn   edrychwch   yn   fanwl.   Mae   ei   ben   ar   un ochr, un llygad ar gau a bron i chi weld gwên o bleser ar ei wyneb. Ond    nid    yw’n    cyrff    ni’n    berffaith,    dydy’n    breichiau    ni    ddim    wedi    cael    eu    cynllunio    gan    rywun    o Heiniken,   y   cwrw   sy’n   cyrraedd   y   mannau   nad   yw’r   mathau   eraill   o   gwrw   yn   cyrraedd.   Na,   mae   llefydd   nad yw’n   bysedd   yn   gallu   cyrraedd   ac   weithiau   mae’r   cosi   yn   gallu   eich   gwylltio.   Pam,   o   pam   bod   rhaid   i’r   asgwrn cefn   cosi   yn   yr   union   le   sydd   allan   o   gyrraedd?   Mae   cŵn   yn   gallu   troi   ar   eu   cefnau,   traed   yn   yr   awyr   a thwistio   a   throi   er   mwyn   cael   rhyddhad.   Dyn   ni’n   rhy   barchus   i   wneud   hynny,   diolch   byth.   Bydd   hi’n   ofnadwy o   fyd   petaswn   ni’n   mynd   ar   ein   cefnau   yn   sydyn   a’n   coesau   a’n   breichiau   yn   yr   awyr.   Mae'n   rhaid   i   ni   fod   yn fwy   parchus   a   dw   i’n   siŵr   bod   rywun,   rywle   yn   gwneud   ffortiwn   allan   o   gerfio   crafwyr   cefnau.   Pob   lwc   iddyn nhw. Hyn i gyd yn pwysleisio pwysigrwydd cael rhyddhad pan mae cosi yn achosi anesmwythdra. Yn   aml   iawn   pan   oedd   Dad   yn   crafu   ryw   gosfa   ar   ei   gefn      roedd   yn   dweud   “God   bless   the   Duke   of Argyle” Mae yn fy natur mod i eisiau gwybod popeth felly ofynnais iddo esbonio. Dyma’r esboniad. Roedd   gan   Ddug   Argyle   stad   fawr   yn   yr   Alban   ac   ar   y   stad   roedd   o’n   cadw   llawer   o   anifeiliaid,   defaid gwartheg   a   cheirw.   Roedd   prinder   coed   ar   ei   dir   ond   digonedd   o   chwain   a   gwybed   brathog.   Gan   ei   fod   yn ddyn   calon-dyner   roedd   o’n   anhapus   dros   ben   nad   oedd   modd   i’w   anifeiliaid   gael   y   rhyddhad   roedd   o’n mwynhau gymaint. Ar ôl pendroni am amser hir a chyfri ag ail-gyfri ei bres, doth yr ateb. Roedd   o’n   mynd   i   osod   pyst   dros   ei   stad   i   gyd,   cynllun   uchelgeisiol   a   chostus   dros   ben.   Cyn   hir   roedd ei   anifeiliaid   i   gyd   yn   rhwbio’n   rhythmig   yn   erbyn   y   pyst,   pennau   ar   ochr,   un   llygad   ar   gau   a   gwên   bodlon   ar bob wyneb. Felly   cofiwch,   pob   tro   dach   chi’n   defnyddio   crafwr   cefn   cofiwch   am   yr   hen   Ddug   a   dywedwch   “God Bless the Duke of Argyle”! Rŵan   esgusodwch   fi,   mae   rhaid   i   mi   fynd   allan   i’r   ardd   i   chwilio   am   bostyn.   Mae’r   gosfa   yma   yn annioddefol! Geirfa Caniatáu – to allow Nodwedd – characteristic Cosi – to tickle Rhyddhad – relief Gwefr – thrill Ymledu – to spread Terfyn – limit Gwylltio – to drive one wild Crafwr cefn – backscratcher Pwysleisio – to emphasise Pwysigrwydd – importance Esbonio – to explain Stad – estate Chwain – fleas gwibed brathog – midges Calon-dyner – tender hearted Pendroni – deeply consider Pyst – posts Uchelgeisiol – ambitious Rhythmig –Rhythmically Annioddefol - unbearable
Gydangilydd.cymru
Cosi a Chrafu Dach    chi    erioed    wedi    meddwl    pa    mor    handi    yw breichiau?   (handi   -   breichiau   ti   hi!).   Beth   sydd   yn   gwneud nhw    mor    ddefnyddiol    yw    eu    bod    nhw’n    ddigon    hir    i ganiatáu   eich   dwylo   i   gyrraedd   bron   pob   rhan   o’ch   corff. Mae’r   nodwedd   yma   mor   bwysig   pan   mae   ryw   ddarn   o’ch corff   yn   cosi   a’ch   bysedd   yn   cael   crafu’r   darn   er   mwyn cael    rhyddhad.    Tydi    o’n    dda    pan    mae    rhyddhad    ar    ôl crafu    yn    troi    i    bleser    pur    wrth    grafu    mwy    a    gwefr    yn ymledu   trwy’ch   corff   tan   i   fysedd   eich   traed   cyrlio   mewn pleser. Ardderchog! Ond   mae   terfyn   yndoes,   mae’n   bosib   crafu   gormod ag achosi niwed i’r croen. Rhaid bod yn gall. Mae   gan   anifeiliaid   yr   un   broblem,   meddyliwch   am gi   yn   sydyn   yn   eistedd   i   lawr   a’i   goes   ôl   yn   crafu’n   ffyrnig rywle   o   dan   ei   goes   flaen.   Y   tro   nesaf   dach   chi’n   gweld hyn   edrychwch   yn   fanwl.   Mae   ei   ben   ar   un   ochr,   un   llygad ar gau a bron i chi weld gwên o bleser ar ei wyneb. Ond   nid   yw’n   cyrff   ni’n   berffaith,   dydy’n   breichiau   ni ddim    wedi    cael    eu    cynllunio    gan    rywun    o    Heiniken,    y cwrw   sy’n   cyrraedd   y   mannau   nad   yw’r   mathau   eraill   o gwrw   yn   cyrraedd.   Na,   mae   llefydd   nad   yw’n   bysedd   yn gallu    cyrraedd    ac    weithiau    mae’r    cosi    yn    gallu    eich gwylltio.   Pam,   o   pam   bod   rhaid   i’r   asgwrn   cefn   cosi   yn   yr union   le   sydd   allan   o   gyrraedd?   Mae   cŵn   yn   gallu   troi   ar eu   cefnau,   traed   yn   yr   awyr   a   thwistio   a   throi   er   mwyn cael    rhyddhad.    Dyn    ni’n    rhy    barchus    i    wneud    hynny, diolch   byth.   Bydd   hi’n   ofnadwy   o   fyd   petaswn   ni’n   mynd ar   ein   cefnau   yn   sydyn   a’n   coesau   a’n   breichiau   yn   yr awyr.   Mae'n   rhaid   i   ni   fod   yn   fwy   parchus   a   dw   i’n   siŵr bod    rywun,    rywle    yn    gwneud    ffortiwn    allan    o    gerfio crafwyr cefnau. Pob lwc iddyn nhw. Hyn   i   gyd   yn   pwysleisio   pwysigrwydd   cael   rhyddhad pan mae cosi yn achosi anesmwythdra. Yn   aml   iawn   pan   oedd   Dad   yn   crafu   ryw   gosfa   ar   ei gefn      roedd   yn   dweud   “God   bless   the   Duke   of   Argyle” Mae    yn    fy    natur    mod    i    eisiau    gwybod    popeth    felly ofynnais iddo esbonio. Dyma’r esboniad. Roedd   gan   Ddug   Argyle   stad   fawr   yn   yr   Alban   ac   ar y     stad     roedd     o’n     cadw     llawer     o     anifeiliaid,     defaid gwartheg    a    cheirw.    Roedd    prinder    coed    ar    ei    dir    ond digonedd    o    chwain    a    gwybed    brathog.    Gan    ei    fod    yn ddyn   calon-dyner   roedd   o’n   anhapus   dros   ben   nad   oedd modd   i’w   anifeiliaid   gael   y   rhyddhad   roedd   o’n   mwynhau gymaint.   Ar   ôl   pendroni   am   amser   hir   a   chyfri   ag   ail-gyfri ei bres, doth yr ateb. Roedd    o’n    mynd    i    osod    pyst    dros    ei    stad    i    gyd, cynllun   uchelgeisiol   a   chostus   dros   ben.   Cyn   hir   roedd   ei anifeiliaid   i   gyd   yn   rhwbio’n   rhythmig   yn   erbyn   y   pyst, pennau   ar   ochr,   un   llygad   ar   gau   a   gwen   bodlon   ar   bob wyneb. Felly   cofiwch,   pob   tro   dach   chi’n   defnyddio   crafwr cefn   cofiwch   am   yr   hen   Ddug   a   dywedwch   “God   Bless   the Duke of Argyle”! Rŵan   esgusodwch   fi,   mae   rhaid   i   mi   fynd   allan   i’r ardd     i     chwilio     am     bostyn.     Mae’r     gosfa     yma     yn annioddefol! Geirfa Caniatáu – to allow Nodwedd – characteristic Cosi – to tickle Rhyddhad – relief Gwefr – thrill Ymledu – to spread Terfyn – limit Gwylltio – to drive one wild Crafwr cefn – backscratcher Pwysleisio – to emphasise Pwysigrwydd – importance Esbonio – to explain Stad – estate Chwain – fleas gwibed brathog – midges Calon-dyner – tender hearted Pendroni – deeply consider Pyst – posts Uchelgeisiol – ambitious Rhythmig – rhythmically Annioddefol - unbearable