Gydangilydd.cymru
Dryswch James ac Elon Yn   gynnar   y   bore   yma,   oriau   cyn   i   chi   deffro   heb   sôn   am   feddwl   am   godi,   mi   oeddwn   i   yma   yn   eistedd yn   gyfforddus   yn   darllen   Y   Times   o   flaen   y   tân.   Dw   i’n   hoffi’r   amser   yma   o’r   bore,   does   dim   brys   i   wneud   dim byd,   digon   o   amser   i   ddal   i   fyny   â   beth   sydd   wedi   digwydd   yn   y   byd   mawr   ddrwg.   Roedd   yr   ‘usual   suspects’ yna   wrth   gwrs,   y   panic   llwyr   am   Brexit   yn   bennaf,   am   beth   fydden   ni’n   siarad   unwaith   mae   hynny   drosodd dwedwch?   Mi   wnaeth   ddwy   erthygl   dal   fy   sylw.   Y   cyntaf   proffwydoliaeth   gan   y   dyn   busnes   Elon   Musk   o America   bydd   gyrwyr   yn   gallu   mynd   i   gysgu   tu   ôl   y   llyw   tra   bydd   y   car   yn   mynd   ymlaen   ar   ei   phen   ei   hun   hyd at   ben   y   daith   erbyn   2022.   I   mi   roedd   hynny   yn   swnio   fel   siwrne   llawer   rhy   hir.   Pwy   sydd   eisio   cymryd   tair blynedd   i   gyrraedd   pen   eu   taith?   Mae’n   anodd   credu   rhai   o’r   pethau   mae   pobl   yn   dweud   weithiau,   efallai mater   o   ‘Musk   at   ramble’   unwaith   eto   oedd   yr   holl   beth.   Bydd   rhai   o   fy   narllenwyr   h ŷ n   yn   cofio'r   gân   yna   gan The McGuire Sisters yn ôl ym 1956. Roedd cerddoriaeth mor dda yn yr hen ddyddiau d’oedd! Yr   ail   erthygl   oedd   am   y   cogydd   James   Martin   a’i   gyfres   James   Martin’s   Great   British   Adventure.   Rŵan roedd   James   wedi   ein   pechu   ni   dwywaith   yn   ei   raglen   wythnos   yma.   Yn   gyntaf   roedd   o   wedi   dod   ar   draws Ynyshir,   lle   bwyta   gyda   ystafelloedd   6   milltir   i’r   de   o   Fachynlleth,   lle   cyfarwydd   i   lawer   o   bobl   sydd   eisiau profi   bwyd   o’r   safon   uchaf.   Lle   arbennig   o   dda   i   James   Martin   gynnwys   yn   ei   raglen   a   lle   bydd   o’n   gyfarwydd iawn   ohoni,   mae’n   siŵr.   Y   drafferth   oedd   y   lleisio   dros   ran   o’r   rhaglen   a   oedd   yn   lleoli   Ynyshir   nid   6   milltir   o Fachynlleth   ond   70   milltir   i   ffwrdd   yn   yr   Ynyshir   arall   yng   Ngwm   Rhondda.   Os   nad   oedd   hynny   yn   ddigon anfaddeuol   roedd   sôn   wedi   bod   am   Lwybr   Arfordirol   Sir   Benfro   ac   yma   roedd   y   map   oedd   ar   y   sgrîn   yn dangos   y   llwybr   yn   ymestyn   o   Aberystwyth   pell   yr   holl   ffordd   i   Ddyfnaint,   yn   ôl   graffeg   yn   Y   Times.   Beth bydd cynghorau siroedd Ceredigion, Caerfyrddin a’r holl sirioedd eraill yn meddwl am hynny? Mae’n   rhaid   bod   yn   deg   i’r   cogydd   achos   pethau   i’w   wneud   efo’r   proses   ôl   gynhyrchu   yw'r   rhain, ffrwyth   rywun   dibwys   o   flaen   cyfrifiadur   sydd   wedi   Gwglo   Ynyshir,   dod   ar   draws   dau   le   a   dewis   yr   un   yn agosaf   i   Lundain.   Yn   amlwg   roedd   cred   mai’r   pellach   dach   chi’n   mynd   o’r   Ddinas   fawr   y   fwy   cyntefig   yw’r wlad   a’r   bobl.   Hefyd   ydi   hi’n   rhesymol   i   ddisgwyl   i   bobl   y   de   ddwyrain   sylweddoli   bod   arfordir   sir   Benfro   yn dechrau yn Llandudoch ac yn gorffen yn Llanrath? A   druan   o’r   Times   hefyd,   roedden   nhw   wedi   rhoi   gymaint   o   bwysigrwydd   i’r   cawlach   fel   bod   nhw   wedi cynnwys   y   mater   yn   un   o’r   llithiau   golygyddol.   Yna   wnaethon   nhw   ddweud   hyn   “And   the   programme claimed   that   Ynyshir   is   on   the   west   coast   near   Aberystwyth,   when   it   is   just   above   Cardiff.”   Wel!   Mae   yna adegau pan y peth gorau i ddweud yw dim byd! Mynd   yn   ôl   at   Muscrat   Ramble   Elon   a’r   ceir   heb   yrwyr   ac   AI   yn   gyffredinol,   gyda   llaw   peidiwch   â chamddeall,   yn   enwedig   chi   o   gefndir   amaethyddol,   dw   i   ddim   yn   sôn   am   yr   AI   yna!   Artificial   Intelligence   dw i’n   sôn   andano.   Er   mwyn   i   freuddwyd   Elon   annwyl   weithio   mae'n   rhaid   cael   llwyth   o   AI   fel   bod   y   car   yn gwybod   yn   union   i   ble   i   fynd.   Ar   y   ffordd   mae'n   rhaid   iddi   osgoi'r   holl   geir   eraill,   aros   yn   amyneddgar   wrth bob   cyffordd   a   phob   goleuadau   coch   a   phethau   eraill   di-rif.   Yn   fyr   bydd   rhaid   iddyn   nhw   fod   yn   agos   iawn   i’n cymeriadau   ni.   Os   felly   beth   os,   yng   nghanol   nos   pan   dach   chi’n   dawel   yn   eich   gwely   mae   eich   car   yn   teimlo fel   mynd   am   siwrne   fach   ar   ei   phen   ei   hun,   treulio   noson   efo   cariad   efallai.   Dach   chi’n   codi   yn   y   bore   ac   mae hi   wedi   mynd   i   bwy   â   ŵyr   ble,   mae   gennych   chi   apwyntiad   efo’r   deintydd   neu   i   wneud   eich   gwallt   ac   yn gorfod cerdded yna. Pryd fydd y car yn penderfynu dychwelid? Efallai   hefyd   byddech   chi   wedi   trefnu   mynd   rywle   am   bryd   o   fwyd   i   ddathlu   ryw   achlysur   arbennig, dach   chi’n   rhoi   gorchymyn   i’r   car   fynd   a   chi   i   le   bwyta   crand.   Lle   yn   union   dwedwch?   O   ia   Ynyshir,   safon arbennig   o   dda,   dyna   fydd   y   lle   i   ddathlu!   Mae’r   poteli   champagne   yn   popio,   pawb   yn   cael   hwyl   a’r   car ffyddlon   wedi   gwneud   y   gwaith   Gwglo   ac   ar   y   ffordd.   Pawb   yn   rhydd   i   gael   hwyl   ac   mewn   dim   o   amser   dyna chi tu allan i siop Cod a Sglods yn y Rhondda. Geirfa Proffwydoliaeth – prophecy Llyw – Steering Wheel Pechu – to offend Cyfarwydd – familiar Lleisio – to voice(over) Lleoli – to place Anfaddeuol – unpardonable Llwybr arfordirol  - coastal path Cogydd – chef Ôl  gynhyrchu – post production Dibwys – unimportant Yn amlwg – obviously Cyntefig – primitive Rhesymol – reasonable Llandudoch – St Dogmaels Llanrath – Amroth Druan – shame Cawlach – mess Llithiau golygyddol – Leading articles Yn gyffredinol – generally Camddeall – to misunderstand Cefndir amaethyddol – agricultural background Cyffordd – junction Di-rif – innumerable Cymeriad – character Achlysur arbennig – special occasion Gorchymyn – an order Dathlu – to celebrate Ffyddlon - faithful
Gydangilydd.cymru
Dryswch James ac Elon Yn   gynnar   y   bore   yma,   oriau   cyn   i   chi   deffro   heb sôn   am   feddwl   am   godi,   mi   oeddwn   i   yma   yn   eistedd   yn gyfforddus   yn   darllen   Y   Times   o   flaen   y   tân.   Dw   i’n   hoffi’r amser   yma   o’r   bore,   does   dim   brys   i   wneud   dim   byd, digon   o   amser   i   ddal   i   fyny   â   beth   sydd   wedi   digwydd   yn   y byd    mawr    ddrwg.    Roedd    yr    ‘usual    suspects’    yna    wrth gwrs,   y   panic   llwyr   am   Brexit   yn   bennaf,   am   beth   fydden ni’n    siarad    unwaith    mae    hynny    drosodd    dwedwch?    Mi wnaeth   ddwy   erthygl   dal   fy   sylw.   Y   cyntaf   proffwydoliaeth gan   y   dyn   busnes   Elon   Musk   o   America   bydd   gyrwyr   yn gallu   mynd   i   gysgu   tu   ôl   y   llyw   tra   bydd   y   car   yn   mynd ymlaen   ar   ei   phen   ei   hun   hyd   at   ben   y   daith   erbyn   2022.   I mi   roedd   hynny   yn   swnio   fel   siwrne   llawer   rhy   hir.   Pwy sydd   eisio   cymryd   tair   blynedd   i   gyrraedd   pen   eu   taith? Mae’n   anodd   credu   rhai   o’r   pethau   mae   pobl   yn   dweud weithiau,   efallai   mater   o   ‘Musk   at   ramble’   unwaith   eto oedd   yr   holl   beth.   Bydd   rhai   o   fy   narllenwyr   h ŷ n   yn   cofio'r gân   yna   gan   The   McGuire   Sisters   yn   ôl   ym   1956.   Roedd cerddoriaeth mor dda yn yr hen ddyddiau d’oedd! Yr   ail   erthygl   oedd   am   y   cogydd   James   Martin   a’i gyfres    James    Martin’s    Great    British    Adventure.    Rŵan roedd   James   wedi   ein   pechu   ni   dwywaith   yn   ei   raglen wythnos    yma.    Yn    gyntaf    roedd    o    wedi    dod    ar    draws Ynyshir,    lle    bwyta    gyda    ystafelloedd    6    milltir    i’r    de    o Fachynlleth,   lle   cyfarwydd   i   lawer   o   bobl   sydd   eisiau   profi bwyd   o’r   safon   uchaf.   Lle   arbennig   o   dda   i   James   Martin gynnwys    yn    ei    raglen    a    lle    bydd    o’n    gyfarwydd    iawn ohoni,   mae’n   siŵr.   Y   drafferth   oedd   y   lleisio   dros   ran   o’r rhaglen   a   oedd   yn   lleoli   Ynyshir   nid   6   milltir   o   Fachynlleth ond    70    milltir    i    ffwrdd    yn    yr    Ynyshir    arall    yng    Ngwm Rhondda.    Os    nad    oedd    hynny    yn    ddigon    anfaddeuol roedd   sôn   wedi   bod   am   Lwybr   Arfordirol   Sir   Benfro   ac yma   roedd   y   map   oedd   ar   y   sgrîn   yn   dangos   y   llwybr   yn ymestyn   o   Aberystwyth   pell   yr   holl   ffordd   i   Ddyfnaint,   yn ôl    graffeg    yn    Y    Times.    Beth    bydd    cynghorau    siroedd Ceredigion,   Caerfyrddin   a’r   holl   sirioedd   eraill   yn   meddwl am hynny Mae’n   rhaid   bod   yn   deg   i’r   cogydd   achos   pethau   i’w wneud    efo’r    proses    ôl    gynhyrchu    yw'r    rhain,    ffrwyth rywun     dibwys     o     flaen     cyfrifiadur     sydd     wedi     Gwglo Ynyshir,   dod   ar   draws   dau   le   a   dewis   yr   un   yn   agosaf   i Lundain.   Yn   amlwg   roedd   cred   mai’r   pellach   dach   chi’n mynd   o’r   Ddinas   fawr   y   fwy   cyntefig   yw’r   wlad   a’r   bobl. Hefyd   ydi   hi’n   rhesymol   i   ddisgwyl   i   bobl   y   de   ddwyrain sylweddoli     bod     arfordir     sir     Benfro     yn     dechrau     yn Llandudoch ac yn gorffen yn Llanrath. A   druan   o’r   Times   hefyd,   roedden   nhw   wedi   rhoi gymaint    o    bwysigrwydd    i’r    cawlach    fel    bod    nhw    wedi cynnwys    y    mater    yn    un    o’r    llithiau    golygyddol.    Yna wnaethon     nhw     ddweud     hyn     “And     the     programme claimed     that     Ynyshir     is     on     the     west     coast     near Aberystwyth,   when   it   is   just   above   Cardiff.”   Wel!   Mae   yna adegau pan y peth gorau i ddweud yw dim byd! Mynd   yn   ôl   at   Muscrat   Ramble   Elon   a’r   ceir   heb yrwyr     ac     AI     yn     gyffredinol,     gyda     llaw     peidiwch     â chamddeall,   yn   enwedig   chi   o   gefndir   amaethyddol,   dw   i ddim   yn   sôn   am   yr   AI   yna!   Artificial   Intelligence   dw   i’n   sôn andano.   Er   mwyn   i   freuddwyd   Elon   annwyl   weithio   mae'n rhaid   cael   llwyth   o   AI   fel   bod   y   car   yn   gwybod   yn   union   i ble   i   fynd.   Ar   y   ffordd   mae'n   rhaid   iddi   osgoi'r   holl   geir eraill,    aros    yn    amyneddgar    wrth    bob    cyffordd    a    phob goleuadau   coch   a   phethau   eraill   di-rif.   Yn   fyr   bydd   rhaid iddyn   nhw   fod   yn   agos   iawn   i’n   cymeriadau   ni.   Os   felly beth   os,   yng   nghanol   nos   pan   dach   chi’n   dawel   yn   eich gwely   mae   eich   car   yn   teimlo   fel   mynd   am   siwrne   fach   ar ei   phen   ei   hun,   treulio   noson   efo   cariad   efallai.   Dach   chi’n codi   yn   y   bore   ac   mae   hi   wedi   mynd   i   bwy   â   ŵyr   ble,   mae gennych   chi   apwyntiad   efo’r   deintydd   neu   i   wneud   eich gwallt    ac    yn    gorfod    cerdded    yna.    Pryd    fydd    y    car    yn penderfynu dychwelid? Efallai   hefyd   byddech   chi   wedi   trefnu   mynd   rywle am   bryd   o   fwyd   i   ddathlu   ryw   achlysur   arbennig,   dach chi’n   rhoi   gorchymyn   i’r   car   fynd   â   chi   i   le   bwyta   crand.   Lle yn   union   dwedwch?   O   ia   Ynyshir,   safon   arbennig   o   dda, dyna    fydd    y    lle    i    ddathlu!    Mae’r    poteli    champagne    yn popio,   pawb   yn   cael   hwyl   a’r   car   ffyddlon   wedi   gwneud   y gwaith   Gwglo   ac   ar   y   ffordd.   Pawb   yn   rhydd   i   gael   hwyl   ac mewn   dim   o   amser   dyna   chi   tu   allan   i   siop   Cod   a   Sglods yn y Rhondda. Geirfa Proffwydoliaeth – prophesy Llyw – Steering Wheel Pechu – to offend Cyfarwydd – familiar Lleisio – to voice(over) Lleoli – to place Anfaddeuol – unpardonable Llwybr arfordirol  - coastal path Cogydd – chef Ôl  gynhyrchu – post production Dibwys – unimportant Yn amlwg – obviously Cyntefig – primitive Rhesymol – reasonable Llandudoch – St Dogmaels Llanrath – Amroth Druan – shame Cawlach – mess Llithiau golygyddol – Leading articles Yn gyffredinol – generally Camddeall – to misunderstand Cefndir amaethyddol – agricultural background Cyffordd – junction Di-rif – innumerable Cymeriad – character Achlysur arbennig – special occasion Gorchymyn – an order Dathlu – to celebrate Ffyddlon - faithful