Gydangilydd.cymru
Diwrnod Poeth yn Nant y Moch Am wahanol resymau roeddwn i angen cael diwrnod i ffwrdd gyda’r camera a’r beic yn gwmni i mi. Roeddwn i wedi ymweld â chronfa ddŵr Nant y Moch llawer gwaith ond dim ond yn y car. Mae crwydro ein gwlad ar feic yn brofiad hollol wahanol, dach chi’n symud yn fwy araf deg ac yn gweld a synhwyro llawer mwy. Mae cân yr adar yn eich clustiau a llawer o synau eraill i’w fwynhau. Dach chi’n fwy agos at fyd natur ac yn gallu ymlacio a thaflu pwysau’r byd oddi ar eich ysgwyddau. Mae ardal Nant y Moch yn hyfryd ewch yna rywbryd. Roeddwn i wedi gadael Abertawe tua 9.30 y bore ac wedi dewis mynd trwy Aberhonddu, Rhaeadr Gwy a Llangurig ac wedyn troi tuag at Aberystwyth ar yr A44. Ond pan nes i gyrraedd Penderyn, a llwyddo mynd heibio’r distyllfa heb aros, wnaeth Radio Cymru fy atgoffa bod y Sioe Frenhinol ymlaen ac yn fy rhybuddio bydd tagfeydd yn ardal Llanelwedd. Roedd rhaid gwneud gwyriad ac felly es i drwy Aberhonddu ac anelu at Epynt. Roedd y diwrnod yn hyfryd, y golau’n wych a phwy oedd eisiau brysio? O’m mlaen i roedd beiciwr yn gwneud yn dda dringo allt ac mi wnes i gadw yn ôl tan oedd yn gwbl ddiogel i mi fynd heibio. Mi wnaeth godi ei law mewn diolch. Cyrraedd y man lle mae golygfa wych o’r wlad i’w weld a phenderfynu tynnu llun unwaith eto - mae gen i lawer erbyn hyn! Wrth i mi gael y camera allan roedd y beiciwr wedi cyrraedd a wnaethon ni gyfnewid gwên. I lawr â fi i dynnu llun tra oedd o’n gwneud ei hun yn gyfforddus i gael diod ac ychydig o fwyd. Es i ato i gael sgwrs. “Pa mor bell dach chi wedi dod?” “O Gas-gwent” meddai fo “dw i ar y ffordd i’r Amwythig” “Brensiach Annwyl” meddaf fi mae hynny’n dipyn o bellter!” “Wel mi fydda i wedi gwneud tua 200k erbyn i mi gyrraedd, ond mae fy Mam yn byw yn Aber-miwl ac mi fydda i’n galw yna am ffîd cyn mynd ymlaen.” “Byddech chi bron wedi cyrraedd pen y daith erbyn hynny meddaf fi. “Wel ia, dim ond 40k fydd ar ôl, mae hynny fel comiwt dyddiol i mi.” Yn ei ugeiniau cynnar oedd o a doedd o ddim yn fawr o bell ffordd. Roedd o wrth ei fodd ar gefn beic. Dymunais bob lwc iddo ac es ymlaen yng nghanol cysur y fan. Teimlais fy mod i ddim ond yn chwarae bod yn feiciwr ond dyna ni, mae’n rhy hwyr yn fy mywyd i mi allu ei efelychu. Efo ffenestri’r fan ar agor, a finnau’n mwynhau mwynder y gwres, nad oeddwn yn wir sylweddoli pa mor boeth oedd y diwrnod. Wrth gyrraedd a disgyn o’r fan, yn sydyn roeddwn i’n hollol ymwybodol, mae 30 gradd wir yn boeth! Ond roeddwn i wedi gwneud y daith, felly roedd rhaid paratoi i seiclo. Ail ddos o hylif haul, pacio’r camera ar gefn y beic a ffwrdd â fi. Os dach chi’n meddwl bod y tywydd wedi bod yn wlyb, ewch i weld ein cronfeydd dŵr. Maen nhw’n isel dros ben! Y peth cyntaf dw i’n gwneud yw ail osod y milomedr ond doedd o ddim yn gweithio o gwbl. Y batri wedi darfod! Ta waeth, croesi’r argae a’r syniad oedd mynd mor bell ag oeddwn i’n gallu mynd. Roedd y ffordd yn codi yn raddol, dim byd mawr fel arfer ond roedd y gwres yn chwalu fy egni ac ar ôl dipyn roedd rhaid i mi droi yn ôl. Roedd hi’n llawer haws wedyn achos roedd awel i sychu’r chwys - llawer gwell! Dychwelid adref trwy Bontarfynach, Tregaron, Talyllychau a Llandeilo. Taith hamddenol efo dim llawer o geir. Cyrraedd adref ar ôl diwrnod braf a theimlo’n llawer gwell. Ond doeddwn i ddim cweit wedi gwneud 200k o seiclo! Geirfa Cronfa ddŵr - reservoir Synhwyro – to sense Synau – Sounds Distyllfa – distillery Sioe Frenhinol – Royal Welsh Show Tagfeydd – traffic jams Gwyriad – diversion (come on, you should know that by now!) Anelu – to aim at Golygfa wych – a splendid view Cyfnewid – to Exchange Ffîd – a feed Comiwt dyddiol – daily commute Efelychu – to imitate Mwynder – gentleness Gradd – degree Wedi darfod – kaput! Argae – dam Yn raddol – gradually Chwalu fy egni – destroy my energy
Diwrnod Poeth yn Nant y Moch Am wahanol resymau roeddwn i angen cael diwrnod i ffwrdd gyda’r camera a’r beic yn gwmni i mi. Roeddwn i wedi ymweld â chronfa ddŵr Nant y Moch llawer gwaith ond dim ond yn y car. Mae crwydro ein gwlad ar feic yn brofiad hollol wahanol, dach chi’n symud yn fwy araf deg ac yn gweld a synhwyro llawer mwy. Mae cân yr adar yn eich clustiau a llawer o synau eraill i’w fwynhau. Dach chi’n fwy agos at fyd natur ac yn gallu ymlacio a thaflu pwysau’r byd oddi ar eich ysgwyddau. Mae ardal Nant y Moch yn hyfryd – ewch yna rywbryd. Roeddwn i wedi gadael Abertawe tua 9.30 y bore ac wedi dewis mynd trwy Aberhonddu, Rhaeadr Gwy a Llangurig ac wedyn troi tuag at Aberystwyth ar yr A44. Ond pan nes i gyrraedd Penderyn, a llwyddo mynd heibio’r distyllfa heb aros, wnaeth Radio Cymru fy atgoffa bod y Sioe Frenhinol ymlaen ac yn fy rhybuddio bydd tagfeydd yn ardal Llanelwedd. Roedd rhaid gwneud gwyriad ac felly es i drwy Aberhonddu ac anelu at Epynt. Roedd y diwrnod yn hyfryd, y golau’n wych a phwy oedd eisiau brysio? O’m mlaen i roedd beiciwr yn gwneud yn dda dringo allt ac mi wnes i gadw yn ôl tan oedd yn gwbl ddiogel i mi fynd heibio. Mi wnaeth godi ei law mewn diolch. Cyrraedd y man lle mae golygfa wych o’r wlad i’w weld a phenderfynu tynnu llun unwaith eto - mae gen i lawer erbyn hyn! Wrth i mi gael y camera allan roedd y beiciwr wedi cyrraedd a wnaethon ni gyfnewid gwên. I lawr â fi i dynnu llun tra oedd o’n gwneud ei hun yn gyfforddus i gael diod ac ychydig o fwyd. Es i ato i gael sgwrs. “Pa mor bell dach chi wedi dod?” “O Gas-gwent” meddai fo “dw i ar y ffordd i’r Amwythig” “Brensiach Annwyl” meddaf fi mae hynny’n dipyn o bellter!” “Wel mi fydda i wedi gwneud tua 200k erbyn i mi gyrraedd, ond mae fy Mam yn byw yn Aber-miwl ac mi fydda i’n galw yna am ffîd cyn mynd ymlaen.” “Byddech chi bron wedi cyrraedd pen y daith erbyn hynny meddaf fi. “Wel ia, dim ond 40k fydd ar ôl, mae hynny fel comiwt dyddiol i mi.” Yn ei ugeiniau cynnar oedd o a doedd o ddim yn fawr o bell ffordd. Roedd o wrth ei fodd ar gefn beic. Dymunais bob lwc iddo ac es ymlaen yng nghanol cysur y fan. Teimlais fy mod i ddim ond yn chwarae bod yn feiciwr ond dyna ni, mae’n rhy hwyr yn fy mywyd i mi allu ei efelychu. Efo ffenestri’r fan ar agor, a finnau’n mwynhau mwynder y gwres, nad oeddwn yn wir sylweddoli pa mor boeth oedd y diwrnod. Wrth gyrraedd a disgyn o’r fan, yn sydyn roeddwn i’n hollol ymwybodol, mae 30 gradd wir yn boeth! Ond roeddwn i wedi gwneud y daith, felly roedd rhaid paratoi i seiclo. Ail ddos o hylif haul, pacio’r camera ar gefn y beic a ffwrdd â fi. Os dach chi’n meddwl bod y tywydd wedi bod yn wlyb, ewch i weld ein cronfeydd dŵr. Maen nhw’n isel dros ben! Y peth cyntaf dw i’n gwneud yw ail osod y milomedr ond doedd o ddim yn gweithio o gwbl. Y batri wedi darfod! Ta waeth, croesi’r argae a’r syniad oedd mynd mor bell ag oeddwn i’n gallu mynd. Roedd y ffordd yn codi yn raddol, dim byd mawr fel arfer ond roedd y gwres yn chwalu fy egni ac ar ôl dipyn roedd rhaid i mi droi yn ôl. Roedd hi’n llawer haws wedyn achos roedd awel i sychu’r chwys - llawer gwell! Dychwelid adref trwy Bontarfynach, Tregaron, Talyllychau a Llandeilo. Taith hamddenol efo dim llawer o geir. Cyrraedd adref ar ôl diwrnod braf a theimlo’n llawer gwell. Ond doeddwn i ddim cweit wedi gwneud 200k o seiclo! Geirfa Cronfa ddŵr - reservoir Synhwyro – to sense Synau – Sounds Distyllfa – distillery Sioe Frenhinol – Royal Welsh Show Tagfeydd – traffic jams Gwyriad diversion (come on, you should know that by now!) Anelu – to aim at Golygfa wych – a splendid view Cyfnewid – to Exchange Ffîd – a feed Comiwt dyddiol – daily commute Efelychu – to imitate Mwynder – gentleness Gradd – degree Wedi darfod – kaput! Argae – dam Yn raddol – gradually Chwalu fy egni – destroy my energy
Gydangilydd.cymru