Gydangilydd.cymru
Fy   enw   i   ydy   Rob   Evans,   mi   ges   i   fy ngeni    yn    Llanallgo    ger    Moelfre    ar    Ynys Môn    felly    Cymraeg    yw    fy    iaith    gyntaf. Roedden   ni’n   byw   mewn   rheithordy   mawr ac    yn    yr    ardd    o    flaen    y    tŷ    roedd    hen ganon   o   longddrylliad   y   Royal   Charter.   Ar noson    Guto    Ffowc    roedden    ni’n    llenwi’r faril    efo    Vesuvius    fountains    a    mathau eraill      o      dân      gwyllt      a      chael      ein mesmereiddio   gan   y   lliwiau   yn   llifo   allan. Ffordd dda i fwydo dychymyg ifanc. Symudon    ni    i    Saundersfoot    yn    ne sir   Benfro   pan   o’n   i’n   10   mlwydd   oed   a   gan   fod   yr ardal   yna   yn   hollol   Seisnig   wnaeth   fy   Nghymraeg ddechrau   rhydu.   Mynd   i’r   ysgol   ramadeg   yn   Ninbych y   Pysgod   ond   doeddwn   i   ddim   yn   rhy   hoff   o   astudio felly   wnes   i   adael   pan   o’n   i’n   16   i   weithio   ym   manc   y National   Provincial   ond   ar   ôl   3   mlynedd   symudais   i Birmingham   i   weithio   fel   archwilydd   yn   y   Trysordy ond   yn   diflasu   ar   ôl   3   mlynedd   gan   holl   arafwch   y lle.   Mynd   i   weithio   yn   Austin   Morris   yn   Longbridge wedyn    ond    doedd    pethau    ddim    llawer    gwell    yna chwaith.   Blwyddyn   fel   cyfrifydd   gyda   gwerthwyr   tai yn      Kidderminster,      naw      mis      gyda      chyfrifydd siartredig     cyn     dechrau     fy     musnes     fy     hun     fel argraffwr   a   rhedeg   y   cwmni   tan   i   mi   ymddeol   32   o flynyddoedd wedyn. Rhywbryd   pan   o’n   i   yn   fy   30au   dechreuais   i
boeni    am    fy    Nghymraeg    rhydlyd ond   mi   wnes   i   ei   hailddysgu   wrth ddarllen   llyfrau   Cymraeg   i   blant   a hefyd    gwrando’n    astud    ar    Radio Cymru.   Pan   o’n   i   wedi   dysgu   digon fel     ‘na     wnes     i     ymuno     a     chwrs ysgrifennu    Cymraeg    creadigol    yng Nghanolfan     Iaith     Gregynog     yng nghanolbarth   Cymru.   Wedyn   nes   i fwynhau        gweithio        fel        tiwtor dosbarth       nos       yn       Llanandras, Weobley    a    Llandrindod.    Roeddwn i’n    gwneud    llawer    o    waith    gyda dysgwyr,     trefnu     teithiau     cerdded     a     chyhoeddi cylchgrawn misol o’r enw ‘Y Wennol’. Yn   y   pendraw   mi   wnes   i   ymddeol   a   symud   yn ôl   i   Gymru   a   gan   fy   mod   i’n   hoff   iawn   o   gerdded   nes i   ddechrau   tynnu   lluniau.   Treuliais   lawer   o   amser   yn yr   Alban   cyn   sylweddoli   bod   pawb   yn   mynd   yno   i dynnu     lluniau     ac     yn     anwybyddu     Cymru     felly cyfunais   fy   hun   i   dynnu   lluniau   yng   Nghymru   yn unig. Yma   yn   Abertawe   mae   llawer   o   lefydd   hyfryd sydd    yn    hawdd    eu    cyrraedd,    ar    yr    un    ochr    mae Penrhyn   Gwyr   a’r   ochr   arall   mae   ardal   y   rhaeadrau ym   mhen   pellaf   Cwm   Nedd.   Bannau   Brycheiniog wedyn   a   sir   Benfro   dim   ond   awr   i   ffwrdd.   Erbyn   hyn mae   gen   i   gamperfan   ac   mae   hi’n   braf   iawn   teithio o   gwmpas   Cymru   i   fwynhau   harddwch   y   wlad   gorau yn y byd! Gobeithio   y   cewch   chi   werth   allan   o’r   wefan yma.
Amdanaf
i gysylltu, fy nghyfeiriad e-bost yw bobwennol@ntlworld.com
Fy     enw     i     ydy     Rob Evans,   mi   ges   i   fy   ngeni   yn Llanallgo   ger   Moelfre   ar   Ynys Môn     felly     Cymraeg     yw     fy iaith     gyntaf.     Roedden     ni’n byw   mewn   rheithordy   mawr ac    yn    yr    ardd    o    flaen    y    roedd        hen        ganon        o longddrylliad          y          Royal Charter.      Ar      noson      Guto Ffowc    roedden    ni’n    llenwi’r faril   efo   Vesuvius   fountains   a mathau   eraill   o   dân   gwyllt   a chael    ein    mesmereiddio    gan    y    lliwiau    yn    llifo    allan. Ffordd dda i fwydo dychymyg ifanc. Symudon   ni   i   Saundersfoot   yn   ne   sir   Benfro   pan o’n   i’n   10   mlwydd   oed   a   gan   fod   yr   ardal   yna   yn   hollol Seisnig   wnaeth   fy   Nghymraeg   ddechrau   rhydu.   Mynd   i’r ysgol    ramadeg    yn    Ninbych    y    Pysgod    ond    doeddwn    i ddim   yn   rhy   hoff   o   astudio   felly   wnes   i   adael   pan   o’n   i’n 16   i   weithio   ym   manc   y   National   Provincial   ond   ar   ôl   3 mlynedd      symudais      i      Birmingham      i      weithio      fel archwilydd   yn   y   Trysordy   ond   yn   diflasu   ar   ôl   3   mlynedd gan   holl   arafwch   y   lle.   Mynd   i   weithio   yn   Austin   Morris yn   Longbridge   wedyn   ond   doedd   pethau   ddim   llawer gwell     yna     chwaith.     Blwyddyn     fel     cyfrifydd     gyda gwerthwyr     tai     yn     Kidderminster,     naw     mis     gyda chyfrifydd   siartredig   cyn   dechrau   fy   musnes   fy   hun   fel argraffwr    a    rhedeg    y    cwmni    tan    i    mi    ymddeol    32    o flynyddoedd wedyn. Rhywbryd   pan   o’n   i   yn   fy   30au   dechreuais   i   boeni am   fy   Nghymraeg   rhydlyd   ond   mi   wnes   i   ei   hailddysgu wrth   ddarllen   llyfrau   Cymraeg   i   blant   a   hefyd   gwrando’n astud   ar   Radio   Cymru.   Pan   o’n   i   wedi   dysgu   digon   fel   ‘na wnes   i   ymuno   a   chwrs   ysgrifennu   Cymraeg   creadigol yng     Nghanolfan     Iaith     Gregynog     yng     nghanolbarth Cymru.     Wedyn     nes     i     fwynhau     gweithio     fel     tiwtor dosbarth    nos    yn    Llanandras,    Weobley    a    Llandrindod. Roeddwn    i’n    gwneud    llawer    o    waith    gyda    dysgwyr, trefnu   teithiau   cerdded   a   chyhoeddi   cylchgrawn   misol o’r enw ‘Y Wennol’. Yn   y   pendraw   mi   wnes   i   ymddeol   a   symud   yn   ôl   i Gymru    a    gan    fy    mod    i’n    hoff    iawn    o    gerdded    nes    i ddechrau   tynnu   lluniau.   Treuliais   lawer   o   amser   yn   yr Alban   cyn   sylweddoli   bod   pawb   yn   mynd   yno   i   dynnu lluniau   ac   yn   anwybyddu   Cymru   felly   cyfunais   fy   hun   i dynnu lluniau yng Nghymru yn unig. Yma   yn   Abertawe   mae   llawer   o   lefydd   hyfryd   sydd yn   hawdd   eu   cyrraedd,   ar   yr   un   ochr   mae   Penrhyn   Gwyr a’r   ochr   arall   mae   ardal   y   rhaeadrau   ym   mhen   pellaf Cwm   Nedd.   Bannau   Brycheiniog   wedyn   a   sir   Benfro   dim ond   awr   i   ffwrdd.   Erbyn   hyn   mae   gen   i   gamperfan   ac mae   hi’n   braf   iawn   teithio   o   gwmpas   Cymru   i   fwynhau harddwch y wlad gorau yn y byd! Gobeithio y cewch chi werth allan o’r wefan yma. Rob Evans.
Amdanaf
i gysylltu, fy nghyfeiriad e-bost yw bobwennol@ntlworld.com
Gydangilydd.cymru