Gydangilydd.cymru

I Ddysgwyr

Rhugl neu Be? Wel,     helo     Dysgwyr     a     gaf     i     ddechrau     wrth ddweud   Diolch   mawr   i   chi   am   benderfynu   dysgu   ein hiaith    hyfryd.    Ac    ers    pryd    dach    chi    wedi    bod    yn dysgu?    Blwyddyn,    dwy    flynedd,    tair    neu    mwy?    Tric yw’r   cwestiwn   yna   achos   ar   ôl   y   flwyddyn   gyntaf   mae gynnoch     chi     ddigon     o     Gymraeg     i     ddysgu     wrth ymarfer,    felly    y    tro    nesaf    mae    rhywun    yn    gofyn    y cwestiwn    y    ffordd    gorau    i    ymateb    yw    “Mi    wnes    i ddechrau   dysgu   tair   blynedd   yn   ôl   a   dw   i   wedi   bod   yn ymarfer   am   ddwy   flynedd   erbyn   hyn.”   Yn   y   ffordd   yna dach   chi’n   ateb   y   cwestiwn   yn   gywir   ond   ar   yr   un   pryd yn   dweud   wrth   y   person   sydd   yn   eich   holi   eich   bod chi   yna   i   gael   sgwrs.   Yn   rhy   aml   mae   ‘r   Cymry,   os maen   nhw’n   gweld   chi   fel   dysgwyr,   yn   rhy   barod   i ddweud    “Da    iawn    chi.”    ac    wedyn    mynd    ymlaen    i siarad   gyda   chi   yn   Saesneg.   Dydy   hynny   ddim   yn   eich helpu i symud ymlaen gyda’r iaith. Peth    arall    hefyd,    peidiwch    â    phoeni    am    bryd byddech   chi’n   rhugl.   Blynyddoedd   yn   ôl   pan   o’n   i’n trefnu     teithiau     cerdded     i     ddysgwyr     ym     Mhowys roeddwn   i’n   siarad   efo   un   o’n   cyd   cerddwyr   ac   er   ein bod   ni   wedi   siarad   dim   ond   Cymraeg   gyda’n   gilydd am    ychydig    o    flynyddoedd    roedd    hi’n    mynnu    nad oedd   hi’n   rhugl.   Gofynnais   iddi   pam   oedd   hi’n   dweud hynny.   “Dwi   ddim   yn   gwybod   pob   gair   eto”   oedd   ei hateb.   Ers   hynny   dw   i   wedi   teimlo   bod   y   syniad   o ruglder     yn     effeithio’n     negyddol     ar     hunan     hyder dysgwyr. Felly    pam    na    wnawn    ni    newid    agwedd    tipyn bach   a   meddwl   am   y   teimlad   o   fod   yn   gyfforddus gyda’r iaith yn hytrach na chadw at y syniad o ruglder. Rŵan   pa   golofn   wnaethoch   chi   ddarllen   cyntaf, yr   un   Gymraeg   neu’r   un   Saesneg?   Os   y   Saesneg,   twt, twt,   dylech   chi   ddangos   mwy   o   hyder   a   chyn   symud   i’r dudalen   nesaf   darllenwch   y   Gymraeg   ar   unwaith!   Os y Gymraeg, da iawn, marciau llawn ac ewch ymlaen.
Fluent or What? Well,    hello    Learners    and    can    I    start    by saying   a   big   Thank   you   for   deciding   to   learn   our lovely   language.   And   since   when   have   you   been learning?   A   year,   two   years,   three   or   more?   That was   a   trick   question      because   after   the   first   year you   have   enough   Welsh   to   learn   by   practising,   so the   next   time   someone   asks   you   that   question the   best   way   to   answer   is.   I   started   learning   three years    ago    and    I    have    been    practicing    for    two years    now.”    That    way    you    have    answered    the question   correctly   but   at   the   same   time   told   the person   who   asked   you   that   you   are   there   to   have a   chat.   All   too   often   Welsh   people,   if   they   see   you as   a   learner   they   are   too   ready   to   say   “Good   for you”    and    then    go    ahead    and    speak    to    you    in English.   That   doesn’t   help   you   to   progress   with the language. And   another   thing,   don’t   worry   about   when you’ll   be   fluent!   some   years   ago   when   I   arranged walks   for   learners   in   Powys   I   was   talking   to   one   of my   fellow   walkers   and   even   though   we   had   only ever   spoken   Welsh   to   each   other   for   quite   a   few years   she   insisted   that   she   wasn’t   fluent.   I   asked her   why   she   said   this.   “I   don’t   know   every   word yet.”   she   answered.   Since   then   I   have   felt   that   the idea    of    fluency    affects    negatively    on    the    self confidence     of     learners.     So     lets     change     our attitude      a      little      and      think      about      being comfortable   with   the   language   rather   than   keep to the idea of fluency. Now   which   column   did   you   read   first,   the Welsh   one   or   the   English?   If   the   English,   tut   tut, you    should    show    more    confidence    and    before you   move   on   to   the   next   page   read   the   Welsh   at once!   If   the   Welsh,   well   done,   full   marks   and   on you go.

I Ddysgwyr

Rhugl neu Be? Wel,   helo   Dysgwyr   a   gaf   i   ddechrau   wrth   ddweud Diolch    mawr    i    chi    am    benderfynu    dysgu    ein    hiaith hyfryd.    Ac    ers    pryd    dach    chi    wedi    bod    yn    dysgu? Blwyddyn,     dwy     flynedd,     tair     neu     mwy?     Tric     yw’r cwestiwn    yna    achos    ar    ôl    y    flwyddyn    gyntaf    mae gynnoch   chi   ddigon   o   Gymraeg   i   ddysgu   wrth   ymarfer, felly   y   tro   nesaf   mae   rhywun   yn   gofyn   y   cwestiwn   y ffordd   gorau   i   ymateb   yw   “Mi   wnes   i   ddechrau   dysgu tair   blynedd   yn   ôl   a   dw   i   wedi   bod   yn   ymarfer   am   ddwy flynedd   erbyn   hyn.”   Yn   y   ffordd   yna   dach   chi’n   ateb   y cwestiwn   yn   gywir   ond   ar   yr   un   pryd   yn   dweud   wrth   y person   sydd   yn   eich   holi   eich   bod   chi   yna   i   gael   sgwrs. Yn   rhy   aml   mae   ‘r   Cymry,   os   maen   nhw’n   gweld   chi   fel dysgwyr,    yn    rhy    barod    i    ddweud    “Da    iawn    chi.”    ac wedyn   mynd   ymlaen   i   siarad   gyda   chi   yn   Saesneg.   Dydy hynny ddim yn eich helpu i symud ymlaen gyda’r iaith. Peth    arall    hefyd,    peidiwch    â    phoeni    am    bryd byddech    chi’n    rhugl.    Blynyddoedd    yn    ôl    pan    o’n    i’n trefnu     teithiau     cerdded     i     ddysgwyr     ym     Mhowys roeddwn   i’n   siarad   efo   un   o’n   cyd   cerddwyr   ac   er   ein bod   ni   wedi   siarad   dim   ond   Cymraeg   gyda’n   gilydd   am ychydig   o   flynyddoedd   roedd   hi’n   mynnu   nad   oedd   hi’n rhugl.   Gofynnais   iddi   pam   oedd   hi’n   dweud   hynny.   “Dwi ddim   yn   gwybod   pob   gair   eto”   oedd   ei   hateb.   Ers   hynny dw   i   wedi   teimlo   bod   y   syniad   o   ruglder   yn   effeithio’n negyddol ar hunan hyder dysgwyr. Felly   pam   na   wnawn   ni   newid   agwedd   tipyn   bach a   meddwl   am   y   teimlad   o   fod   yn   gyfforddus   gyda’r   iaith yn hytrach na chadw at y syniad o ruglder. Rŵan   pa   golofn   wnaethoch   chi   ddarllen   cyntaf,   yr un   Gymraeg   neu’r   un   Saesneg?   Os   y   Saesneg,   twt,   twt, dylech    chi    ddangos    mwy    o    hyder    a    chyn    symud    i’r dudalen   nesaf   darllenwch   y   Gymraeg   ar   unwaith!   Os   y Gymraeg, da iawn, marciau llawn ac ewch ymlaen.
Fluent or What? Well,   hello   Learners   and   can   I   start   by   saying   a   big Thank   you   for   deciding   to   learn   our   lovely   language. And   since   when   have   you   been   learning?   A   year,   two years,     three     or     more?     That     was     a     trick     question       because   after   the   first   year   you   have   enough   Welsh   to learn   by   practising,   so   the   next   time   someone   asks   you that    question    the    best    way    to    answer    is.    I    started learning   three   years   ago   and   I   have   been   practicing   for two    years    now.”    That    way    you    have    answered    the question   correctly   but   at   the   same   time   told   the   person who   asked   you   that   you   are   there   to   have   a   chat.   All   too often   Welsh   people,   if   they   see   you   as   a   learner   they   are too   ready   to   say   “Good   for   you”   and   then   go   ahead   and speak    to    you    in    English.    That    doesn’t    help    you    to progress with the language. And   another   thing,   don’t   worry   about   when   you’ll be   fluent!   some   years   ago   when   I   arranged   walks   for learners    in    Powys    I    was    talking    to    one    of    my    fellow walkers    and    even    though    we    had    only    ever    spoken Welsh   to   each   other   for   quite   a   few   years   she   insisted that   she   wasn’t   fluent.   I   asked   her   why   she   said   this.   “I don’t   know   every   word   yet.”   she   answered.   Since   then   I have   felt   that   the   idea   of   fluency   affects   negatively   on the    self    confidence    of    learners.    So    lets    change    our attitude   a   little   and   think   about   being   comfortable   with the language rather than keep to the idea of fluency. Now   which   column   did   you   read   first,   the   Welsh one   or   the   English?   If   the   English,   tut   tut,   you   should show   more   confidence   and   before   you   move   on   to   the next   page   read   the   Welsh   at   once!   If   the   Welsh,   well done, full marks and on you go.
Gydangilydd.cymru